نام فیلم آموزشی:جراحی بای پس کلاسیک

توضیحات: در جراحی بای پس کلاسیک پاوچ کوتاهی از معده به حجم 30 سی سی به بخشی از روده آناستوموز می شود و خود روده به بخش دیگری از روده که ترشحات معده که از مسیر خارج شده و صفرا را حمل میکند, پیوند می شود. این عمل ترکیبی از عمل محدود کننده حجم معده و سوء جذب است که به عنوان استاندارد طلایی شناخته شده است.