برگزاری دوره آموزشی جراحان عمومی سال 1400

ماه   دوره پایه دوره پیشرفته
خرداد 26-27 *
مرداد 20-21 *
شهریور * 3-4
مهر 21-22 *
آذر * 24-25
بهمن 20-21 *
اسفند * 4-5