دوره آموزش لاپاروسکوپی پایه ویژه متخصصین زنان و زایمان :
 

شنبه

95/11/2

یکشنبه

95/11/3

دوشنبه

95/11/4