دوره آموزش لاپاروسکوپی پایه ویژه متخصصین زنان و زایمان (مرداد و شهریور ماه)