دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری قطب علمی در سامانه آموزش مداوم

دوره های آموزشی برگزار شده

رديف موضوع وبینار زمان برگزاري نام سخنران تخصص سخنران
1
2
3
4
5
6
7
8
9

برنامه ی دوره های آموزشی آینده

رديف موضوع وبینار زمان برگزاري سخنران تخصص سخنران
1
2
3
4
5
6
7
8
9