مجموعه مقالاتی که تا کنون با مشارکت و حمایت قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین کشور انتشار یافته است.

فهرست مقالات منتشر شده

در مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
لطفا کلیک کنید