قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

جراحی چاقی و اقدامات تغذیه ای قبل و بعد آن (وبینار 15 آبان 1399)

دانلود اسلاید های دکتر کرمان ساروی

کلیک کنید

دانلو اسلایدهای دکتر پازوکی

کلیک کنید

دانلود اسلاید های دکتر محمدی فارسانی

کلیک کنید