تقویم آموزشی دوره های پرستاری پایه و پیشرفته سال ۱۳۹۹

ماه برگزاری دوره های پایه  دوره های پیشرفته
 تابستان

(برگزار شد)

۱۳۹۹/۰۶/۱۰

۱۳۹۹/۰۶/۱۱

۱۳۹۹/۰۶/۱۲

۱۳۹۹/۰۶/۱۳

پاییز

(ثبت نام ادامه دارد)

۱۳۹۹/۰۸/۱۹

۱۳۹۹/۰۸/۲۰

۱۳۹۹/۰۸/۲۱

۱۳۹۹/۰۸/۲۲

زمستان ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۳۹۹/۱۰/۲۵

زمستان ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

۱۳۹۹/۱۲/۱۲

۱۳۹۹/۱۲/۱۳

۱۳۹۹/۱۲/۱۴

@قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین - طراحي توسط H.L.O