تقویم آموزشی دوره های لاپاروسکوپی پرستاران و کارشناسان اتاق عمل سال 1401

برگزاری دوره آموزشی جراحان عمومی سال 1400

برگزاری دوره آموزشی جراحان عمومی سال ۱۴۰۰
ماه   دوره پایه دوره پیشرفته
خرداد ۲۶-۲۷ *
آبان * ۸-۹
آذر ۲۷-۲۸-۲۹ *
بهمن * ۹-۱۰
اسفند ۴-۵-۶ کنگره جراحی