تقویم آموزشی دوره های لاپاروسکوپی پرستاران و کارشناسان اتاق عمل سال 1401

ماه برگزاری دوره های پایه دوره های پیشرفته
بهار اردیبهشت:6-5 اردیبهشت:8-7
تابستان مرداد: 11-10 مرداد: 13-12
پاییز مهر: 26-25 مهر: 28-27
زمستان

دی: 13-12

اسفند: 9-8

دی: 15-14

اسفند: 11-10

 

تقویم آموزشی دوره های لاپاروسکوپی جراحان و دستیاران جراحی سال 1401

ماه برگزاری دوره های پیشرفته دوره های پایه
بهار اردیبهشت: 25-24 هرنی خرداد: 23-22-21 لاپاروسکوپی پایه
تابستان مرداد: 30-29 هرنی —–
پاییز آبان: 22-21 هرنی —–
زمستان بهمن: 9-8 هرنی —–

برگزاری دوره آموزشی جراحان عمومی سال 1400

برگزاری دوره آموزشی جراحان عمومی سال ۱۴۰۰
ماه   دوره پایه دوره پیشرفته
خرداد ۲۶-۲۷ *
آبان * ۸-۹
آذر ۲۷-۲۸-۲۹ *
بهمن * ۹-۱۰
اسفند ۴-۵-۶ کنگره جراحی