قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

آدرس:

تهران، خیابان ستار خان، خیابان نیایش خیابان شهید منصوری، ضلع جنوبی بیمارستان حضرت رسول (ص)، مركز آموزش جراحی های درون بین (لاپاروسكوپی)

کد پستی : 1445613113

تلفن - فکس :

+98-21-6650-7055

+98-21-6653-5447

+98-21-6650-1113

info@irmise.com