قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

دوره های آموزشی پرستاری پایه و پیشرفته سال 1400

advanced divider
برگزاری دوره دوره پایه دوره پیشرفته
بهار ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۲/۳۰

تابستان ۱۴۰۰/۴/۱۴

۱۴۰۰/۴/۱۵

۱۴۰۰/۴/۱۶

۱۴۰۰/۴/۱۷

پاییز

۱۴۰۰/۷/۱۹

۱۴۰۰/۷/۲۰

۱۴۰۰/۷/۲۱

۱۴۰۰/۷/۲۲

۱۴۰۰/۸/۲۴

۱۴۰۰/۸/۲۵

۱۴۰۰/۸/۲۶

۱۴۰۰/۸/۲۷

زمستان ۱۴۰۰/۱۰/۶

۱۴۰۰/۱۰/۷

۱۴۰۰/۱۰/۸

۱۴۰۰/۱۰/۹