تقویم آموزشی دوره های پرستاری پایه و پیشرفته سال 1400

برگزاری دوره دوره پایه دوره پیشرفته
بهار 1400/02/27

1400/02/28

1400/02/29

1400/02/30

تابستان 1400/4/14

1400/4/15

1400/4/16

1400/4/17

پاییز 1400/8/17

1400/8/18

1400/8/19

1400/8/20

زمستان 1400/10/20

1400/10/21

1400/10/22

1400/10/23