تقویم آموزشی دوره های پرستاری پایه و پیشرفته سال 1399

برگزاری دوره دوره پایه دوره پیشرفته

 تابستان

(برگزار شد)

1399/06/10

1399/06/11

1399/06/12

1399/06/13

پاییز

(برگزار شد)

1399/08/19

1399/08/20

1399/08/21

1399/08/22

زمستان

(ثبت نام شروع شد)

1399/10/22

1399/1023

1399/10/24

1399/10/25

زمستان

1399/12/11

1399/12/12

1399/12/13

1399/12/14