قطب علمی جراحی های درون بین کشور(IRMISE)

برگزاری دوره آموزشی جراحان عمومی سال 1400

advanced divider
ماه   دوره پایه دوره پیشرفته
خرداد ۲۶-۲۷ *
آبان * ۸-۹
آذر ۲۷-۲۸-۲۹ *
بهمن * ۹-۱۰
اسفند ۴-۵-۶ کنگره جراحی