برگزاری دوره آموزشی جراحان عمومی سال 1400

ماه   دوره پایه دوره پیشرفته
خرداد 26-27 *
آبان * 8-9
آذر 27-28-29 *
بهمن * 9-10
اسفند 4-5-6 کنگره جراحی