دكتر حشمت الله کلباسی

متخصص جراحی عمومی - عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ایران- رئیس انجمن جهانی جراحان لاپاروسکوپیک (WALS) در ايران، عضو کالج سلطنتی جراحان انگلستان و عضو کالج جراحان آمریکا (FACS)

دکتر حسين سعيدي مطهر

متخصص جراحی عمومی - فلوشیپ جراحی لاپاروسکوپیک پیشرفته – عضو افتخاری هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ایران

پروفسور امجد پرویز

متخصص جراحی عمومی – استاد بین المللی جراحی کولورکتال – دبیر سابق انجمن جراحی کولورکتال انگلستان –رئیس بنیاد جراحی لاپاروسکوپیک و روباتیک کولورکتال در پرتغال

دکتر مسعود رضوانی

متخصص جراحی عمومی - فلوشیپ جراحی های درون بین - عضو کالج جراحان آمریکا (FACS)

دكتر بیژن قوامی

متخصص جراحی عمومی - فلوشیپ جراحی های درون بین – عضو آکادمی جراحان فرانسه - رئیس جامعه بین المللی کولیوسکوپیک فرانکوفون (FIFCC)

پروفسور علیرضا کیان منش راد

متخصص جراحی عمومی – متخصص گوارش و جراحی عروق – عضو بیمارستان REIMS فرانسه

دکترمحمد علی پکنه

متخصص جراحی عمومی - فلوشیپ جراحی های درون بین

دکتر علیرضا خلج

متخصص جراحی عمومی - فلوشیپ جراحی های درون بین- عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد