قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

دكتر عبدالرضا پازوكی

متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی درون بین، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران، رئیس قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین، نايب رئيس انجمن جهانی جراحان لاپاراسکوپیک (WALS ) در ايران

دکتر کرمان ساروی

دکتر محمد کرمان ساروی

متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی درون بین، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین

دکتر فولاد اقبالی

متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی درون بین، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران

دکتر شهاب شهابی:

متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی درون بین، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران