سیستم اتاق عمل یک پارچه جراحی درون بین، با قابلیت انتقال تصویر اتاق عمل جراحی به شبکه جهانی وب و کنترل کلیه پارامترهای جراحی از طریق سیستم مرکزی به صورت

Voice control and Fingertouch