آمفی تئاتر

Animal lab

اتاق عمل یکپارچه جراحی درون بین

سیستم اتاق عمل یک پارچه جراحی درون بین، با قابلیت انتقال تصویر اتاق عمل جراحی به شبکه جهانی وب و کنترل کلیه پارامترهای جراحی از طریق سیستم مرکزی به صورت   Voice control and Fingertouch

Inanimate Lab

اتاق بیهوشی

سالن پذیرایی

کلینیک چاقی

سالن کنفرانس

واحد پژوهش

نمازخانه