سیستم اتاق عمل یک پارچه جراحی درون بین، با قابلیت انتقال تصویر اتاق عمل جراحی به شبکه جهانی وب و کنترل کلیه پارامترهای جراحی از طریق سیستم مرکزی به صورت

Voice control and Fingertouch

@قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین - طراحي توسط H.L.O