بیانیه رسالت رسالت رسالت

قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین, واقع در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران الگوی آموزش، پژوهش، درمان و سیاست گذاری در زمینه جراحی های درون بین با ارائه ی بهترین اقدامات منطبق بر استانداردهای جهانی در کشور است. این قطب بر آن است که دانش مورد نیاز مردم، بیماران و به ویژه جامعه ی علمی کشور را در این رشته شناسایی نموده و در تولید، ارتقاء و انتشار آن بکوشد و بدینوسیله موجب ارتقاء سلامت جامعه گردد. در این راستا به صورت Multi-disciplinary عمل کرده و از تمام رشته های علوم پایه، علوم بالینی و اپیدمیولوژی بهره خواهد گرفت.

جهت دانلود PDF برنامه راهبردی

لطفا کلیک کنید

کلیک کنید