قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

بیانیه رسالت رسالت رسالت

قطب علمی آموزشی جراحی های درون بین, واقع در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران الگوی آموزش، پژوهش، درمان و سیاست گذاری در زمینه جراحی های درون بین با ارائه ی بهترین اقدامات منطبق بر استانداردهای جهانی در کشور است. این قطب بر آن است که دانش مورد نیاز مردم، بیماران و به ویژه جامعه ی علمی کشور را در این رشته شناسایی نموده و در تولید، ارتقاء و انتشار آن بکوشد و بدینوسیله موجب ارتقاء سلامت جامعه گردد. در این راستا به صورت Multi-disciplinary عمل کرده و از تمام رشته های علوم پایه، علوم بالینی و اپیدمیولوژی بهره خواهد گرفت.

جهت دانلود PDF برنامه راهبردی

لطفا کلیک کنید

کلیک کنید