قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

تقویم آموزشی دوره پرستاری پایه و پیشرفته سال1399

advanced divider
ماه برگزاری دوره های پایه  دوره های پیشرفته

 تابستان

(برگزار شد)

1399/06/10

1399/06/11

1399/06/12

1399/06/13

پاییز

(برگزار شد)

1399/08/19

1399/08/20

1399/08/21

1399/08/22

زمستان

(شروع ثبت نام)

1399/10/22

1399/10/23

1399/10/24

1399/10/25

زمستان

1399/12/11

1399/12/12

1399/12/13

1399/12/14