تقویم آموزشی دوره های پرستاری پایه و پیشرفته سال 1399

ماه برگزاری دوره های پایه  دوره های پیشرفته
 تابستان

(برگزار شد)

1399/06/10

1399/06/11

1399/06/12

1399/06/13

پاییز

(برگزار شد)

1399/08/19

1399/08/20

1399/08/21

1399/08/22

زمستان

(شروع ثبت نام)

1399/10/22

1399/10/23

1399/10/24

1399/10/25

زمستان 1399/12/11

1399/12/12

1399/12/13

1399/12/14