قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

جراحی اسلیوژورنال

advanced divider

نام فیلم آموزشی: جراحی اسلیوژورنال

توضیحات: یک روش نسبتا جدید که ترکیبی از اسلیو و بای پس را به طور همزمان دارد. عمل ترکیبی که هم خاصیت محدودکنندگی و هم خاصیت سوءجذبی دارد و غذای دریافتی بر خلاف اسلیو وبای پس از دو مسیر قابل جذب است.