پایه (زنان و زایمان)-دوره آموزش لاپاروسکوپی پایه ویژه متخصصین زنان و زایمان (اردیبهشت و خرداد ماه)