معصومه شاهسون

کارشناس دوره آموزشی فلوشیپ جراحی درون بین

سیده سپیده حسینی

کارشناس دوره های آموزشی کوتاه مدت و workshop

سامره سادات میر

کارشناس دوره MPH, Obesity Medicine