دوره آموزش لاپاروسکوپی سوچورینگ :
 

شنبه

95/10/18

یکشنبه

95/10/19

دوشنبه

95/10/20