نوشته های admin

س

برگزاری دوره آموزشی جراحان عمومی سال 1400

برگزاری دوره آموزشی جراحان عمومی سال ۱۴۰۰

ماه   دوره پایه دوره پیشرفته
خرداد ۲۶-۲۷ *
آبان * ۸-۹
آذر ۲۷-۲۸-۲۹ *
بهمن * ۹-۱۰
اسفند ۴-۵-۶ کنگره جراحی