قطب علمی جراحی های درون بین کشور

IRMISE

تقویم آموزشی دوره های لاپاروسکوپی جراحان و دستیاران جراحی سال 1401

advanced divider
ماه برگزاری دوره های پیشرفته دوره های پایه
بهار اردیبهشت: 25-24 هرنی خرداد: 23-22-21 لاپاروسکوپی پایه
تابستان مرداد: 30-29 هرنی —–
پاییز آبان: 22-21 هرنی —–
زمستان بهمن: 9-8 هرنی —–