پایه (زنان و زایمان)-دوره اموزش لاپاروسکوپی پایه ویژه متخصصین زنان و زایمان

پایه (زنان و زایمان)-دوره آموزش لاپاروسکوپی پایه ویژه متخصصین زنان و زایمان (اردیبهشت و خرداد ماه)

پایه (زنان و زایمان)-دوره آموزش لاپاروسکوپی پایه ویژه متخصصین زنان و زایمان