تقویم آموزشی دوره های لاپاروسکوپی پرستاران و کارشناسان اتاق عمل سال 1401

advanced divider
ماه برگزاری دوره های پایه دوره های پیشرفته
بهار اردیبهشت:6-5 اردیبهشت:8-7
تابستان مرداد: 11-10 مرداد: 13-12
پاییز مهر: 26-25 مهر: 28-27
زمستان

دی: 13-12

اسفند: 9-8

دی: 15-14

اسفند: 11-10