قطب علمی جراحی های درون بین کشور(IRMISE)

تقویم آموزشی دوره پرستاری پایه و پیشرفته سال1399

ماه برگزاری دوره های پایه  دوره های پیشرفته  تابستان (برگزار شد) 1399/06/10 1399/06/11 1399/06/12 1399/06/13 پاییز (برگزار شد) 1399/08/19 1399/08/20 1399/08/21 1399/08/22 ⇐زمستان (شروع ثبت نام) 1399/10/22 1399/10/23 1399/10/24 1399/10/25 زمستان 1399/12/11 1399/12/12 1399/12/13 1399/12/14